SCRIINs sekretesspolicy

När du använder SCRIINs tjänster anförtror du oss dina uppgifter. I den här sekretesspolicyn förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Vi hoppas att du vill avsätta lite tid för att läsa igenom policyn noggrant.

Sekretesspolicy
Våra tjänster kan användas till många olika saker – att dela information eller skapa nytt innehåll. När du delar information med oss, till exempel genom att skapa ett SCRIIN-konto, hjälper det oss att göra våra tjänster ännu bättre. Vi vill ge dig full insyn i hur vi använder informationen och hur du kan skydda din integritet när du använder våra tjänster.

Sekretesspolicyn förklarar följande:

Vilken information vi samlar in och varför.
Hur vi använder informationen ifråga.
Vilka valmöjligheter vi ger dig, till exempel vad gäller åtkomst till och uppdatering av information.
Vi har försökt att göra det så enkelt som möjligt. SCRIIN värnar om din integritet. Oavsett om SCRIIN är nytt för dig eller om du har använt våra tjänster länge bör du bekanta dig med vår sekretesspraxis. Om du har några frågor kan du kontakta oss.

Information som vi samlar in
Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för alla användare.
Vi samlar in information på följande sätt:

Information som du uppger
Du måste till exempel ha ett SCRIIN-konto för att använda många av våra tjänster. När du öppnar ett konto ber vi dig om personuppgifter, till exempel namn, e-postadress, telefonnummer som vi lagrar tillsammans med kontot.

Information som vi får när du använder våra tjänster
Vi samlar in information om vilka tjänster du använder och hur du använder dem. Det gäller följande typer av information:

Enhetsinformation
Vi samlar in information om den specifika enheten som används (till exempel maskinvarumodell, operativsystemets version, unikt enhets-ID och information om mobila nätverk, inklusive telefonnummer). SCRIIN kan koppla dina enhets-ID:n eller ditt telefonnummer till ditt SCRIIN-konto.

Logginformation
När du använder våra tjänster eller visar innehåll som tillhandahålls av SCRIIN samlas viss information in och sparas automatiskt i serverloggar.
Loggdata innehåller följande:
Information om hur du använde vår tjänst.
Internet Protocol-adress.
Information om händelser på din enhet såsom krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och hänvisningsadress.
Cookies som kan identifiera din webbläsare eller ditt SCRIIN-konto.

Platsinformation
När du använder SCRIINs tjänster kan vi samla in och behandla information om var du befinner dig. Vi använder olika tekniker för att bestämma din plats, inklusive IP-adress, GPS och andra sensordata från din enhet som kan informera SCRIIN om enheter Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmaster i närheten.

Unika programnummer
Vissa tjänster omfattar ett unikt programnummer. Detta nummer, och information om installationen (till exempel typ av operativsystem och versionsnummer), kan komma att skickas till SCRIIN när du installerar eller avinstallerar tjänsten eller när tjänsten kontaktar våra servrar regelbundet för att begära automatiska uppdateringar eller i andra syften.

Lokal lagring
Vi kan samla in och spara information (inklusive personuppgifter) lokalt på din enhet med hjälp av funktioner som webbläsarens lagringsutrymme (inklusive HTML 5) och programcacher.

Cookies och liknande teknik
Vi och våra affärspartner använder olika tekniker för att samla in och spara information när du använder någon av SCRIINs tjänster. Det kan innebära att cookies eller liknande tekniker används för att identifiera din webbläsare eller enhet. Vi använder även dessa tekniker för att samla in och lagra information när du interagerar med tjänster vi erbjuder till våra affärspartner, till exempel funktioner från SCRIIN som finns på andra webbplatser.

Information som vi samlar in när du är inloggad på SCRIIN och information om dig som vi får från våra partners kan kopplas till ditt SCRIIN-konto. När information kopplas till ditt SCRIIN-konto behandlar vi det som personliga uppgifter.

Så här används informationen som vi samlar in
Information som vi samlar in från våra tjänster används för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra tjänsterna, för att utveckla nya tjänster och för att skydda SCRIIN och våra användare.
Namnet som du anger i din profil på SCRIIN kan komma att användas i alla våra tjänster som kräver ett SCRIIN-konto.
När du kontaktar SCRIIN sparar vi dina meddelanden i syfte att lösa eventuella problem som du står inför. Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel för att berätta om kommande ändringar eller förbättringar.
Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster.
Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke.
SCRIIN hanterar personuppgifter på våra servrar i många länder runt om i världen. Dina personuppgifter kan hanteras på en server i ett annat land än det du bor i.

Information om hur data i Pep-rapporten lagras

Informationen om ditt barns fysiska aktivitet sparas digitalt på Karolinska Institutets egna servrar. Dessa personuppgifter hanteras i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR), och sparas så länge studien pågår och arkiveras i maximalt tio år. Alla resultat kodas och kodnyckeln förvaras inlåst. Ingen obehörig kommer att få ta del av dina resultat. Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Om du är missnöjd med hur ditt barns personuppgifter behandlas har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Öppenhet och valmöjlighet
Olika användare har olika syn på sekretess. Vi vill vara tydliga med vilken information vi samlar in, så att du kan fatta välgrundade beslut om hur den får användas.

Information som du delar
I många av våra tjänster kan du dela information med andra.

Komma åt och uppdatera personuppgifter
Vi vill att du ska kunna komma åt dina personuppgifter oavsett när du använder våra tjänster. Om uppgifterna är felaktiga vill vi ge dig möjlighet att enkelt uppdatera eller ta bort dem – förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl.
Vi har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När du tar bort information i våra tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem.

Information som vi delar
Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför SCRIIN förutom i följande situationer:

Med ditt samtycke
Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför SCRIIN om du har tillåtit oss att göra det. Vi måste ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela känsliga personuppgifter med andra.

För extern behandling
Vi vidarebefordrar personuppgifter till våra närstående bolag eller andra betrodda företag och personer som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna sekretesspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

Av juridiska skäl
Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför SCRIIN om vi har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att:
följa tillämpliga lagar, regelverk, juridiska processer eller tvingande begäranden från myndigheter
garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem
upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem
skydda mot skador i SCRIINs rättigheter, egendom eller säkerhet, SCRIINs användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

Vi kan dela uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ offentligt och med våra partner – t.ex. utgivare, annonsörer eller kopplade webbplatser. Vi kan till exempel dela information offentligt för att visa trender i hur våra tjänster används rent allmänt.

Om SCRIIN skulle involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller någon annan form av försäljning kommer vi att säkerställa konfidentialiteten för alla personuppgifter och meddela berörda användare innan deras uppgifter överförs eller faller under någon annan sekretesspolicy.

Informationssäkerhet
Vi jobbar hårt för att skydda SCRIIN och våra användare mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder:
Vi krypterar många av våra tjänster med SSL.
Du kan logga in på ditt SCRIIN-konto med tvåstegsverifiering.
Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.
Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till SCRIINs anställda, leverantörer och agenter som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är förbundna till strikt konfidentialitet enligt kontrakt och kan disciplineras eller sägas upp om de inte uppfyller kraven.

Sekretesspolicyns tillämplighet
Sekretesspolicyn gäller för alla tjänster som erbjuds av SCRIIN, tjänster som SCRIIN erbjuder på mobila enheter och tjänster som erbjuds på andra webbplatser. Däremot gäller den inte för tjänster med en egen sekretesspolicy som inte införlivar denna Sekretesspolicy.
Vår sekretesspolicy gäller inte tjänster som tillhandahålls av andra företag eller personer, inklusive produkter eller webbplatser. Webbplatser som kan innehålla tjänster från SCRIIN, eller andra webbplatser som vi länkar till från våra tjänster. Vår sekretesspolicy täcker inte informationspolicyer hos andra företag eller organisationer som marknadsför eller använder våra tjänster.

Efterlevnad och samarbete med tillsynsmyndigheter
Vi granskar regelbundet att vi följer vår sekretesspolicy. Vi följer också ett antal självreglerande ramverk, inklusive EU-US and Swiss-US Privacy Shield Framework. När vi får formella skriftliga klagomål kontaktar vi den aktuella användaren och följer upp ärendet. Vi samarbetar med myndigheter, inklusive lokala dataskyddsmyndigheter, för att lösa eventuella klagomål rörande överföring av personuppgifter om saken inte kan lösas direkt med användaren.

Ändringar
Sekretesspolicyn kan komma att ändras från tid till annan. Vi kommer inte att begränsa dina rättigheter enligt denna sekretesspolicy utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kommer att lägga upp meddelanden om ändringar i sekretesspolicyn på den här sidan och om ändringarna är betydande kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande (inklusive e-postmeddelanden om ändringar av sekretesspolicyn för vissa tjänster). Vi kommer även att spara tidigare versioner av denna sekretesspolicy i ett arkiv så att du kan läsa dem.

Meny
Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm